شما اینجا هستید : صفحه اصلی  -> درباره ما >
درباره ما
ما یک گروه منسجم Ùˆ هدفمند با افکار بلند Ùˆ روزآمد هستیم Ú©Ù‡ به آرمان ‎های بلند Ùˆ متعالی Ù…ÛŒ‌اندیشیم.
جذب همکاران وهمراهان بی‌شمار Ùˆ همسو با اهداف موسسه در سراسر جهان یکی از آرمان های ماست.
زمینه‎ کاری ما متنوع Ùˆ گسترده است.
 
هدف ما:
کسب موفقیت‎ ها Ùˆ دستاوردهای بزرگ Ùˆ ارزشمند در عرصه ‎های گوناگون فرهنگی، اجتماعی Ùˆ اقتصادی است.
 
ما برآنیم تا چشم اندازی امید بخش در افق آینده همکاری‎ ها ترسیم نماییم.
ما به دنبال یک تعریف جدید جامع Ùˆ فرانگر از نقش مدیریت، مشاوره، تعامل Ùˆ هم‌اندیشی در جامعه بوده Ùˆ Ù…ÛŒ‌خواهیم سازمانی پویا Ùˆ اثر‌گذار در داخل Ùˆ خارج از کشور ایجاد نماییم.
 
موسسه ما به دنبال تعمیم Ùˆ ترویج فرهنگ، علم، فناوری Ùˆ توسعه همه جانبه بوده Ùˆ Ù…ÛŒ‌خواهد به عنوان گروه مشاورین امین در خدمت افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها Ùˆ نهادهای ملی Ùˆ بین‌المللی باشد تا فراتر از گدشته زمینه را برای پیشرفت واقعی Ùˆ خوشبختی ایران عزیز فراهم آورد.
ما طرحی نو در انداخته و بدنبال سهمی هرچند کوچک در ساختن ایرانی آبادتر، آزادتر، عزتمند و سربلندتر و جهانی سرشار از معنویت و صلح و صفا هستیم.
ایجاد دفاتر نمایندگی در سراسر ایران Ùˆ جهان به منظور تبادل اطلاعات افکار Ùˆ تجربیات Ùˆ دسترسی آزاد به فرصت‌ها وشناسایی ایده‎ های نو Ùˆ حمایت از صاحبان آن حرکتی دیگر از این موسسه است.
در همین رهگذر از همه نوآوران، نخبگان، نواندیشان، کارآفرینان، مخترعان، مبتکران Ùˆ صاحبان فکر، تجربه Ùˆ سرمایه برای همکاری Ùˆ عضویت در این موسسه دعوت به همکاری Ù…ÛŒ‌نماییم.
امید است با تعاون و همکاری بتوانیم نقشی زنده و پررنگ از خود به یادگار بگذاریم....
دردنیای امروز Ú©Ù‡ سرعت Ùˆ ارتباطات Ùˆ خلاقیت نام گرفته، Ù…ÛŒ بایست فرصت‎ ها را غنیمت شمرد Ùˆ با یک برنامه ریزی مدون Ùˆ روز آمد، شرکت ها Ùˆ سازمان‎ ها را به سمت موفقیت رهنمون ساخت .نظریه موفقیت در محیط سازمانی برای درک انگیزه‎ ها، کاربرد Ùˆ اهمیت زیادی دارد .
نیاز به کسب موفقیت، کوشش وتلاش پویا برای درخشیدن Ùˆ کسب ارزش‎های لازم در مجموعه است . در این راستا موسسه فرهنگ سازان در نظر دارد با طراحی Ùˆ ایجاد دفاتر نمایندگی‎ های سازمان یافته در داخل Ùˆ خارج از کشور نسبت به حفظ Ùˆ ارتقاء ارزش منابع تحت اختیار ودستیابی به اهداف Ùˆ آرمان‎ های متعالی اقدام نماید Ùˆ این امر را به عنوان یک ضرورت اساسی مد نظر برنامه ریزان Ùˆ مدیران قرار داده است .
هدف این مجموعه برای ایجاد دفاتر نمایندگی دریک نگاه کلی، پذیرش Ùˆ اعتقاد به اصل برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت Ùˆ بلند مدت بوده Ùˆ از این رو ایجاد این دفاتر Ú©ÙˆÚ†Ú© را پلی برای رسیدن به قله ‎های پیشرفت Ùˆ پیشبرد اهداف خود Ù…ÛŒ داند.
 
بخشی از این اهداف عبارتند از :
اثر گذاری بر فضای کسب Ùˆ کاربه منظور حرکت به سوی محیطی پیش برنده 
اثرگذاری بر ساختار فرهنگ واقتصاد کشور 
تاکید برشفافیت Ùˆ عملکرد علمی وحرفه ای در ابعاد منطقه ای، ملی وبین المللی 
• ایجاد تشکل ‎های منسجم Ùˆ کارآمد 
 
از طریق ایجاد یک شبکه واطلاع رسانی مادر یا به تعبیری ارتباطات وحدت آفرین Ù…ÛŒ توان به نتایج زیر دست یافت. 
1. روحیات، نیازهای واقعی و خصوصیات کارکنان و مشتریان و مخاطبان را به درستی ارزیابی کرد :
2. به واقعیت بیشتر Ùˆ ملموس تری درسازمان ‎ها وشرکت ‎ها دست یافت .
3. نظریات متنوع تری را دراتخاذ تصمیم  گیری‎ ها لحاظ کرد .
4. تشکیل کارگروه‎ های مشترک Ú©Ù‡ به صورت مشاور به بهبود توسعه Ùˆ کیفیت شرکت ‎ها وسازمان‎ ها یاری برساند .
5. توان افزایی شرکت‎ ها با توجه به ایجاد ارتباطات به وجود آمده Ùˆ برگزاری دوره‎ های تحقیقاتی Ùˆ مطالعاتی داخلی Ùˆ خارجی . 
6. تشکیل شورای عالی اطلاع رسانی موسسه به منظور حضور دربازار‎های جهانی
7. تشکیل کانون تبلیغاتی مشترک به منظور یک سو کردن ارتباط با اهداف موسسه 
8. دراختیار گذاشتن کلیه اطلاعات روز درزمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی Ùˆ ... به مدیران Ùˆ سرپرستان  جهت افزایش معلومات Ùˆ اطلاعات Ùˆ استفاده صحیح از اطلاعات در جهت ارتقاء مجموعه .
9. تعریف مفاهیم کسب Ùˆ کار Ùˆ استراتژی سازمانی هدفمند Ùˆ مشترک با استفاده از ابزاررسانه ای 
10. تعیین چشم اندازی واحد درعرصه اطلاع رسانی با بهره گیری از استانداردهای جهانی Ùˆ ملی 
11. برنامه ریزی برای سود آوری بیشتر مجموعه با استفاده از شبکه‎ های نوین بازاریابی Ùˆ رسانه ای 
12. آموزش Ùˆ توسعه مهارت ‎های ارتباطات جمعی در لایه ‎های سطحی Ùˆ عمیق فعالیت ‎ها به منظور رسیدن به اهداف Ùˆ آرمان‎ ها موسسه 
13. تهیه، پردازش Ùˆ حفظ دست آوردهای شرکت‎ های زیر مجموعه Ùˆ انعکاس آن 
14. ایجاد روحیه ی خدمت گزاری بیشتر و آرمان خواهی وتحول خواهی درمیان کارکنان، سرپرستان، مدیران، مشتریان و متقاضیان جهت اهداف شرکت با استفاده از ابزارهای تبلیغات رسانه ای .
15. مدیریت بازیابی Ùˆ بازاریابی اطلاعات  بصورت مادر 
16. ایجاد پایگاه  اطلاعات داده ‎ها Ùˆ جمع آوری وانتخاب Ùˆ ذخیره اطلاعات با محوریت مرکز 
17. اطلاعات اصلاح Ùˆ بروز رسانی وکارآمد تر کردن اطلاعات واصله Ùˆ پردازش آنها 
18. ارزیابی کیفیت اطلاعات شرکت ‎ها به منظور تحول خواهی 
19. ایجاد ارتباطات مشترک با نهاد‎ های دولتی 
20. مدیریت ارتباطات مشترک با نهاد های دولتی 
21. ایجاد شبکه مرکزی، ارتباط با مشتریان Ùˆ مخاطبان 
22. تسهیل ارتباطات جمعی Ùˆ تشکیل بانک اطلاعات ایده‎ ها 
23. برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی Ùˆ اجتماعی مشترک به منظور تزریق شادابی Ùˆ پویایی به نمایندگی‎ های تحت پوشش
24. تشکیل گروه های فرهنگی، هنری واجتماعی مشترک Ùˆ هم سو Ùˆ حضور درعرصه ‎های ملی Ùˆ بین المللی 
25. Ùˆ ...
 
پیام مدیریت
موسسه ما به دنبال تعمیم Ùˆ ترویج فرهنگ، علم، فناوری Ùˆ توسعه همه جانبه بوده Ùˆ Ù…ÛŒ‌خواهد به عنوان گروه مشاورین امین در خدمت افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها Ùˆ نهادهای ملی Ùˆ بین‌المللی باشد تا فراتر از گدشته زمینه را برای پیشرفت واقعی Ùˆ خوشبختی ایران عزیز فراهم آورد.
ما طرحی نو در انداخته و بدنبال سهمی هرچند کوچک در ساختن ایرانی آبادتر، آزادتر، عزتمند و سربلندتر و جهانی سرشار از معنویت و صلح و صفا هستیم.
ایجاد دفاتر نمایندگی در سراسر ایران Ùˆ جهان به منظور تبادل اطلاعات افکار Ùˆ تجربیات Ùˆ دسترسی آزاد به فرصت‌ها وشناسایی ایده‎ های نو Ùˆ حمایت از صاحبان آن حرکتی دیگر از این موسسه است.
 

تماس با ما :

@farhangsazan1398gmail.com


تلفن :

021-88973317

09302740763


صندوق پستی :

1455-5157

 http://farhang-sazan.ir/

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بین المللی فرهنگ سازان سبز می باشد.